My Profile    
Profile Avatar
jack43086
*******
*******, ******* *******
*******
******* ******* *******
کف شوی صنعتی اسکرابر یا کفشوی صنعتی معنا و کاربردهای متفاوتی دارد به طور کلی و اصطلاحاً به هر دستگاه نظافتی کنترل آلودگی اسکرابر یا کفشور صنعتی میگویند.ماشین های اسکرابر کرشا تولید کننده نظافتی و تولید کننده اسکرابر ، دستگاه های تمیزکاری سطح زمین میباشند که به سیستم های خودکار مجهزند ومیتوانند برای تمیز کردن کف تاسیسات شما، جایگزین روش های سنتی شستشو با نیروی دستی، انسان و سطل و تی شود ومشکلات و دغدغه های گذشته را از بین ببرد.
   
    
Inspired by Nina