My Profile    
Profile Avatar
scriven5121
*******
*******, ******* *******
*******
******* ******* *******
اتاق فرار چیست با ما همراه باشید تا شرح دهیم که اتاق فرار یا اسکیپ روم چیست و چه تاریخچه ای دارد و چطور بوجود آمده و چه بخشهایی دارد …
   
    
Inspired by Nina