My Profile    
Profile Avatar
krindaqrta
*******
*******, ******* *******
*******
******* ******* *******
מחיר תמלול לשעה {המסך|הצג|המרקע|מסך המגע|המחשב האישי|המחשב| מצג|המחשב הביתי} {שלכם|שלך|של החברה שלכם|שלנו|של העסק|של החברה|של העבודה|של העסק שלכם} - אינך זקוק למחשב {מיטבית|מעולה|טובה ביותר|מצויינת} {בשביל|כדי|על מנת|בכדי|למען} לתמלל אודיו לטקסט. {עם זאת|למרות זאת|יחד עם זאת|יחד עם זה}, {הוא|הינו|זה|הוא למעשה|הנו|נקרא|נולד|משמש} {מאפשר|עוזר|מאשר|נותן|נותן אפשרות|מעניק|מסייע ב|עוזר ב} {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} {יש לכם|במידה ויש בבעלותכם|אם ברשותכם|יש לך} מקלדת מוצקה, {מספיק|די|דייו|יספיק} עיבוד {בשביל|כדי|על מנת|בכדי|למען} {להפחית|לצמצם|להוריד} {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} השהיה (במיוחד {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} {אתה|כל אחד|החברה שלך|העסק שלך|אני} {משתמש|גולש|נעזר} במעבד תמלילים מבוסס {אינטרנט|רשת|מחשב|באינטרנט|ברשת} {למשל|לדוגמה|לדוגמא|כמו|כמו למשל} Google Docs) וסביבת {חיים|חיי אדם|חיוניות|חיוניים|מלעבוד|עבודה|פועלים|פעילות} {קטנה|בינונית|לא גדולה|קטנה יותר|נדחת|נמוכה|נוחה|פשוטה}. זכור {היות|מכיוון ש|בגלל ש|בגלל|כי} התעתיק {שלכם|שלך|של החברה שלכם|שלנו|של העסק|של החברה|של העבודה|של העסק שלכם} {יכול|מסוגל|יוכל|יהיה מסוגל|עשוי|יהיה יכול|עלול|כשיר} לארוך פי 3-4 מקובץ השמע {עצמו|למכשיר שלו|מכשיר אייפון שלו|אייפון שלו}.
   
    
Inspired by Nina